Vedtægter

Home / Vedtægter

Vedtægter
Vedtægter for Den Selvejende institution Tange Sø Folkefestival:

§ 1. Navn og hjemsted
”Tange Sø Folkefestival” er en almennyttig selvejende institution med hjemsted i Ans.
§ 2. Formål og vision
Tange Sø Folkefestival har til formål at forestå planlægning, koordination og gennemførelse af en årlig folke
musik festival i Ans ved bredden af Tange Sø på ikke-kommerciel basis som en fast forankret del af den
brede vifte af kulturelle aktiviteter i Midtjylland.
Stk. 2: Det er Tange Sø Folke Festivals vision at blive en veletableret og attraktiv kulturel aktivitet, der er
kendt i store dele af landet for god og velklingende folkelig musik samt folkelig råhygge midt i et stykke
fantastisk dansk natur.
§ 3. Samarbejde
Den selvejende Institution fungerer i forhold til festivalen som en paraplyorganisation for de lokale
foreninger m.fl. der tager et medansvar for en årlig musikfestival, herunder med deltagelse af frivillige
kræfter.
Stk. 2: Tange Sø Folkefestival lægger vægt på god koordination og et godt samarbejde med øvrige kulturelle
aktiviteter i lokalområdet samt i det øvrige Midtjylland med det mål, at aktiviteterne understøtter og
supplerer hinanden bedst muligt.
Stk. 3: Tange Sø Folkefestival afholdes én gang årligt – som udgangspunkt i august måned, idet der ved
fastlæggelse af datoer tages mest mulig hensyn til placering af øvrige kulturelle aktiviteter i Midtjylland.
§ 4. Ledelse
Den selvejende institution ledes af en bestyrelse der som minimum består af:
• Formandskabet der kan bestå af én eller flere personer
• 1 repræsentant af Ans Idrætsforening
• 1 repræsentant af Lions Club, Kjellerup
• 1 repræsentant af Tange Sø Whisky og Øl Laug
Stk. 2: Valgperioden er 2 år ad gangen. Der kan ske genudpegning.
Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand eller formandskab, sekretær og kasserer. Beslutninger
i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal, idet formandens stemme eller formandskabets tovholder stemme er
udslagsgivende ved stemmelighed.
Stk. 4: Institutionen tegnes udadtil ved underskrift af formanden. Formanden er talsmand for festivalen.
Stk. 5: Bestyrelsen nedsætter et antal udvalg, der relaterer sig til de respektive hovedopgaver omkring
tilrettelæggelse og gennemførelse af festivalen jf. ansvarsfordeling fastsat af bestyrelsen. Udvalgene
supplerer sig med medlemmer uden for bestyrelsen.
§ 5. Økonomi
Festivalens udgifter finansieres bl.a. gennem deltagerbetaling, sponsorater, samt underskuds-garantier fra
lokale foreninger, der træffer beslutning herom.
Stk. 2: Tange Sø Folkefestival disponerer i henhold til reglerne om momsfritagelse.
Stk. 3: Efter en indkøringsperiode på 2-3 år, startende i august 2007, sigter Institutionen mod at Tange Sø
Folke Festival er en selvbærende aktivitet, der er helt uafhængig af tilskud fra kommunen eller andre
offentlige instanser.
Stk. 4: I tilfælde af overskud ved den enkelte festival, træffer bestyrelsen beslutning om udbetaling af støtte
til lokale almennyttige aktiviteter i regi af de foreninger m.fl., der støtter festivalen med frivillig arbejdskraft.
Stk. 5: Der påhviler ikke bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler
Institutionen.
Stk. 6: De lokale foreninger, som beslutter at bevilge underskudsgaranti til Tange Sø Folkefestival, har ingen
forpligtelse eller hæftelse udover den bevilgede garanti til en konkret festival.
Stk. 7: Institutionens regnskab føres af kassereren.
§ 6. Budget, regnskab og revision
Bestyrelsen behandler og godkender det overordnede budget for festivalen. Der budgetteres altid ud fra et
forsigtighedsprincip.
Stk. 2: De nedsatte udvalg udfører deres opgave inden for det overordnede budget. Udvalgene udarbejder
selv detailbudgetter inden for eget område og inden for den af bestyrelsen fastsatte udgiftsramme.
Stk. 3: Senest 1 måned efter afholdelse af den enkelte festival forelægger kassereren et foreløbigt regnskab
for bestyrelsen, der herefter træffer beslutning om håndtering af resultatet.
Stk. 4: Senest 3 måneder efter afholdelse af den enkelte festival forelægger kassereren et endeligt regnskab
til bestyrelsens godkendelse, efter forudgående revidering hos registreret eller statsautoriseret revisor.
§ 7. Vedtægtsændringer
Disse vedtægter kan kun ændres på et møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig og med et flertal på mindst 3/4.
§ 8. Ophør
Tange Sø Folkefestival kan ophæves på møde, hvor bestyrelsen er fuldtallig og med en majoritet på mindst
¾.
Stk. 2: I tilfælde af ophør skal festivalens formue anvendes til almennyttige, kulturelle formål på egnen efter
bestyrelsens nærmere beslutning.

*******
Således vedtaget på et stiftende møde i Ans den 25. februar 2008 og revideret på et bestyrelsesmøde den
25. september 2009 samt den 18. april 2011. Igen den 12. september 2016.

Formandskabet for Tange Sø Folkefestival
Johan Blomberg
René Birch
Charlotte Røhl
Peter Baggerman